Historik om Villa Skoga

Villa Skoga omkring 1930-1950

Villa Skoga uppfördes 1926 av riksdagsman Oscar Sjölander på avstyckad mark från kyrkan. Ritningarna för villan upprättades av Frederick Sköldström, daterade 1924. Vid uppförandetiden låg byggnaden mer avskilt placerad, norr om Kungsängens tågstation, med endast ett fåtal intilliggande hus. Villan hade en större tillhörande tomt med en större skogsplantering framför byggnaden i söder. Denna har succesivt tagits i anspråk i samband med Kungsängens utveckling under 1900-talets senare hälft, från stationssamhälle till storstadsförort. 1968 fick Kungsängen en pendeltågsstation. Idag ligger byggnaden i centrala Kungsängen omgiven av senare tillkomna flerbostadshus och den intilliggande vårdcentralen som tillkom under 1980-talet.

Händelseutveckling

 • 1926 uppförs Villa Skoga av riksdagsman Oscar Sjölander. Efter hans bortgång, 1928, bor änkan Jenny Sjölander kvar i byggnaden i tio år, men sålde sedan fastigheten till Stiftelsen Baptisternas pojkhem.
 • 1939 görs Villa Skoga om till pojkhem då Stiftelsen Baptisternas pojkhem köper fastigheten. Pojkhemmet är till en början ett hem för 25 pojkar som var ”sunda och välartade, men fattiga och i avsaknad av hem och föräldrar.” I samband med detta omdisponeras källaren som också utökas med fyra meter mot norr med en terrassmur. Bottenvåningens tidigare salong blir dagrum osv, och vinden inreds till sin helhet.
 • 1955 läggs hela husets elanläggning om och utdömda ledningar byts ut. Husets centralvärme konverteras från koks/vedeldning till eldningsolja med en tillkommande oljetank. På 1950–60-talet anläggs bl.a. en hockeyrink på tomten som också används av allmänheten.
 • 1967–68 genomfördes en genomgripande upprustning av Villa Skoga efter eftersatt underhåll och för att uppfylla nya standardkrav. Marken schaktades upp runt villan för att lägga ny dränering, dagvattenledning och för att laga och isolera grundmurarna.
 • 1968 övertog Kungsängen rollen som centralort i kommunen och den kommunala förvaltningen från Upplands-Bro. Samtidigt anlades en pendelstation i Kungsängen. Efterfrågan på mark steg och centrumbebyggelse började växa fram i Villa Skogas direkta närhet.
 • 1970 och framåt sjönk efterfrågan på platser i Villa Skoga.
 • 1975 öppnades hemmet upp även för flickor och benämndes istället för skolhem.
 • 1977 framförde kommunen önskemål om att få köpa en del av skolhemmets fastighet för att bygga en ny vårdcentral. Kommunen fick köpa fastigheten och stod som ägare till Villa Skoga 1 oktober 1978.
 • 1982 flyttar skolhemsverksamheten från Villa Skoga till en annan fastighet.
 • 1983 börjar Villa Skoga att hyras ut till olika föreningar på orten och som lokal för större sammankomster och privata fester. Största hyresgästen i byggnaden var ABF. Därefter har byggnaden underhållits kontinuerligt.
 • 2018 utnyttjas främst byggnadens källarvåning, sedan 2014. Sedan 2016 har det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus driftsansvaret för villan.

Kungsängen 1930. Villa Skoga syns centralt i bild, med den stora planteringen söder om byggnaden.
Fotograf: Aero-Tjänst, Västerås

Villa Skoga 1940. Baptisternas Pojkhem. Fotograf: Carl Sunnegårdh, Mälarhöjden.

Omgivningen

Villa Skoga syns mitt i bild benämnt Skoga. Den äldre inramningen av byggnaden, med en intilliggande trädgård och större planteringar, omgärdade fortfarande byggnaden under 1950-talet.

Villa Skogas omgivning har genomgått en stor förändring sedan uppförandetiden 1926. Då var byggnadens tomt planterad med fruktträd i terrasser i väster och söder. Vid den norra och östra delen av tomten, som var mer höglänt, vidtog tidigare barrskog. Fram till Villa Skoga gick en allékantad infart från ortens då enda lokalgata, Prästhagsvägen. Efter övergången från villa till pojkhem har markområdet bl a. nyttjats för idrott då en bollplan och hockeyrink anlades på tomten under 1950-talet. Hockeyrinken användes även av allmänheten.

1955 anlades en delvis nedgrävd källare i betong väster om byggnaden, som användes för förvaring av trädgårdens frukt och lagring av fruktkonserver.

När Kungsängen växte till centralort i kommunen började centrumbebyggelse växa fram i Villa Skogas direkta närhet. Kommunen köpte in Villa Skogas fastighet för att på delar av dess mark bygga en vårdcentral, som stod klar 1981.